Puncte de vedere

HORTHYSMUL U.D.M.R.

    Di­fe­renţa rezidă, aşa­dar, în faptul că presa românească nu face decât să constate, post fac­t­um, succesele politice per­ni­cioase pe […]
    Di­fe­renţa rezidă, aşa­dar, în faptul că presa românească nu face decât să constate, post fac­t­um, succesele politice per­ni­cioase pe care le înregistrează U.D.M.R. în lupta ei per­manentă contra României. În plus, presa din România mai relevă, uneori aproape săptămânal, „şantajul pe care-l face U.D.M.R. asupra gu­ver­nului“.
    Alte publicaţii au dezvăluit şi alte aspecte la fel de im­por­tante despre U.D.M.R., dar, mai ales, cel mai important: du­­plicitatea ilegală a U.D.M.R., deoarece este o or­ganizaţie culturală a etni­ci­lor maghiari, dar este participantă la alegeri şi este prezentă în Par­lamentul României ca partid po­litic, dar nu este partid politic, în­tru­cât nu este înregistrată în Re­gis­trul partidelor politice! De­ci, prezenţa ei în Par­lament este absolut ilegală, dar ni­meni nu ia nici o măsură pen­tru a remedia situaţia, de parcă toţi românii ar fi nişte zombi. Şi, probabil, într-o anumită mă­sură şi sunt nişte zombi, de vreme ce acceptă cu se­ninătate această situaţie de­ve­nită into­le­ra­bilă, întrucât U.D.M.R. a în­ceput să acţioneze contra Ro­mâ­niei pe faţă, cu non­şalanţă, maghiarii râzându-şi, în sinea lor, dar şi în publicaţiile în lim­ba ma­ghiară, de prostia ro­mâ­nilor.
    Într-adevăr, U.D.M.R. s-a ma­nifestat ca organizaţie fas­cis­tă, revanşardă, în esenţă horthystă, încă de la apariţia ei. De fapt, chiar mulţi dintre li­derii ei sunt descendenţii di­rec­ţi ei celor care au constituit MA­DOSZ-ul – or­ga­nizaţie, ca­re, la rândul ei, pro­venea din asocierea fostelor orga­nizaţii fasciste horthyste care ac­ţio­nau în ţara noastră şi care se um­plu­seră de sângele românilor asasinaţi în vremea cât a ac­ţio­nat Diktatul de la Viena şi care au năpârlit subit în „co­mu­nis­te“. Iar pe măsură ce obţinea suc­cese, U.D.M.R. devenea şi mai im­per­tinentă. Astfel, în 1992, U.D.M.R. a lansat „De­cla­raţia de autonomie de la Cluj-Napoca“, în anii ur­mători declaraţia de autonomie a aşa-zisului „Ţinut Secuiesc.“ Şi, tot aşa, a continuat lungul şir al acţiunilor ei revanşarde şi re­vi­zio­niste, şir consemnat în Cartea neagră a U.D.M.R., postată pe Internet în anul 2002 ().
    Un alt parlamentar, Kelemen Hunor, a dat, în 2002, un in­ter­viu postului Radio Kossuth, în care, exprimându-şi marea sa­tis­­facţie, a declarat, printre al­te­le, că, „în legătură cu pro­prie­tatea publică, se poate vorbi de o a doua ocu­pare de ţară în Ardeal, dat fiind că o suprafaţă de aproape un mi­lion de hectare a fost retro­ce­dată în proprietate maghiară. Aceasta este o avere uriaşă, o avere de mai multe miliarde de dolari“ (cf. Adevărul, nr. 3819, 3 oct. 2002, p. 2). Într-un co­mu­nicat de presă, P.U.N.R. l-a acuzat de fascism şi de ati­tu­dine revanşardă tipică; co­mu­ni­catul, tipărit de revista Ro­mâ­nia Mare (nr. 639, 11 oct. 2002, p. 7), a fost comentat de zia­rul Independent şi de se­na­torul Adrian Păunescu, în de­cla­raţia sa politică făcută în Par­lament, în 7 octombrie 2002 (publicată în Flacăra lui Adrian Păunescu, nr. 40, 10 oct. 2002, p. 17). Drept răs­­puns, acest ticălos, Kelemen Hunor, membru al Par­la­men­tu­lui român, a pretins că „este o gre­şeală de traducere şi că, în de­fi­nitiv, afirmaţiile sale pot fi luate ca declaraţie politică, în ca­re caz este apărat de imu­ni­tatea par­la­mentară!“ (cf. Inde­pen­dent, nr. 469, 5-6 oct. 2002, pag. 6). Vedeţi ce consecinţe, printre altele, a avut decretul lui Ceauşescu de in­terzicere a avorturilor? Dacă nu dădea res­pectivul decret, îl dădea maică-sa la canal şi scăpa ţara de un netrebnic. Dar, după cum vă amintiţi, ori de câte ori li se re­proşa o atitudine revanşardă, li­derii U.D.M.R. se scuzau cu „greşeala de traducere“.
    Între timp, s-au adăugat al­tele. Un parlamentar ma­ghiar, Jozsef Csapo, a afirmat că ziua de 4 iunie este zi de doliu pen­tru ma­ghiari! Or, prin asta itera de­cla­raţia lui Miklos Horthy, care for­mulase primul această frază, referitoare la ziua sem­nă­rii Tra­tatului de la Trianon. Numai că acelaşi horthyst ude­me­rist Jozsef Csapo, care nu are nici o legă­tură cu aşa-zişii „secui“ (cf. „Se­cuii para­mi­lita­ri“, în Ziua, nr. 3569, 9 martie 2006, pag. 1, 4 şi 5,), avea să declare, comiţând acelaşi şan­taj udemerist: „Au­to­nomia Ţi­nu­­tului Secuiesc este condiţie pentru aderarea Ro­mâniei la U.E.“ (vezi Gardianul, 26 sep­tembrie 2005, ).
    Dar, deşi, etnic şi statistic, secuii nu mai există încă de pe vremea criminalului Lajos Kos­suth, în schimb, în Un­ga­ria, în localitatea Palhalma, s-a înfiinţat o organizaţie para­mili­tară, aşa-zi­sa „Legiune se­cu­iască“, deşi „Ţi­nuturile Se­cu­ieşti“ pe care le invocă mo­ghio­rii se află în Ro­mânia (cf. R.G.,  „Secuii pa­ra­mi­litari“, în Ziua, 9 martie 2006, pag. 1, 4-5). Mai mult. Preşe­din­tele aşa-zisului „Consiliul Na­ţional Se­cuiesc“, Jozsef Csapo, şi vice­pre­şedintele organizaţiei, Attila Tulit, s-au deplasat la sediul Forumului Uighur din Mün­chen şi, în 5 iunie 2006, îm­pre­ună cu preşedintele Forumului, Perhet Muhammet, şi, res­pec­tiv, prim-secretarul Umit Ha­mit Agahi, au parafat un „Tra­tat“ publicat pe . Precizez că Forumul Uighur fi­gurează pe lista organizaţiilor teroriste elaborată de S.U.A. (cf. Lu­ca Iliescu,  „Scaunele terorii“, în Ziua, 1 aug. 2006, pag. 5). Chiar dacă nu afirm că S.U.A. au totdeauna dreptate, în acest caz trebuie să-i acordăm credit şi, prin extrapolare, trebuie să subliniem că pretinsul „Con­si­liul Naţional Secuiesc“, pe care l-a condus, până recent, Jozsef Csapo, este o organizaţie te­ro­ristă – pentru că, pe de o parte, a parafat „Tratatul“ cu or­ga­ni­za­ţia teroristă indicată de lista S.U.A. şi, pe de altă parte, îşi are originea în organizaţiile te­ro­riste horthyste! Aşa că, dacă nu din respect, măcar din tea­mă faţă de Big Brother ar fi tre­buie să luăm în considerare lista or­ga­ni­zaţiilor teroriste emi­să de S.U.A. şi, în con­se­cin­ţă, Jozsef Csapo şi ai lui tre­buie băgaţi la puşcărie pentru terorism!
    Să reţinem, în plus, că deşi ziarul Ziua a relevat aceste agre­siuni ale liderilor „se­cui­lor“ pe multe pagini, jurista Re­nate We­ber, care publică şi ea, frecvent, în Ziua, cerea la televizor, oarecum ultimativ, ca, prin numirea lui George Ma­ior ca director al S.R.I., „să se desfiinţeze Divi­ziunea S.R.I. care monitorizează mi­no­ritatea maghiară“ (!). De ce solicita acest lucru?! Fiindcă este preşedinta Fundaţiei pen­tru o societate deschisă, a lui G. Soros – supranumită de revista România Mare „Ca­ra­catiţa Soros“ –, care are sediul central la Budapesta, încă de la înfiinţarea ei, în 1986! Iată cum se leagă lucrurile!
    Atilla Verestoy este al inamic al României. A defrişat sute de hectare de pădure, din care cauză de întâmplă, acum, alunecări de teren şi inundaţii, fiind unul dintre parveniţii post­decembrişti. Cu­nos­­când anu­­mite consecinţe ale unor pro­iecte de legi la a căror elaborare participa, a făcut speculaţii financiare de pe urma cărora a câştigat 20 de milioane de dolari. Cel puţin pentru ase­menea ispravă tre­buia să înfunde de mult timp puşcăria. Acum câ­ţi­va ani, li­de­rul lor, Marko Bela, a pri­mit circa un miliard de lei (vechi) drept „aconto“ pentru niş­te căr­ţi pe care abia urma să le scrie; în realitate, asta este o for­mă camuflată de mită. I s-a făcut dosar penal, dar, fiind vice-prim-ministru al Gu­ver­nu­lui, dosarul este lăsat să fie acoperit de praf de către o justiţie aservită politic. Chiar, alde Ţuluş de ce nu pun pe ta­pet şi dosarul lui Marko Bela şi se leagă numai de bieţii li­be­rali?!
    Dar, la adăpostul acestor şicane politice, U.D.M.R. fă­cea ceea ce ştia el mai bine: epu­rarea etnică a judeţelor Har­ghita, Covasna şi Târgu Mureş – motiv pentru care cere şi mai vârtos autonomie teri­to­rială! Pentru că plângerile ro­mâ­nilor alungaţi din aceste trei ju­deţe nu au fost ascultate de ni­meni: nici de Ion Iliescu, în care-şi pusese speranţa Liga ro­mânilor alungaţi din judeţele Harghita şi Covasna, nici de Adrian Năstase, care remar­case ironic dar pe de­plin de­ma­gogic cum că „o­ficialii Un­ga­riei vin în România ca în Ciş­mi­giu“, dar nu a făcut nimic să-i împiedice, deşi era prim-mi­nistru, nici de ţărăniştii şi liberalii care-şi făceau un titlu de glorie din partidele lor „na­ţio­nale“ şi  „istorice“ – dar au fost primii care i-au cooptat la gu­­vernare pe hor­thyştii U.D.M.R.-işti şi, în con­se­cinţă, au devenit partide isterice şi anti-naţionale!
Apoi, în fiecare an maghiarii insultă poporul român făcând un circ întreg pe tema celor 13 ge­nerali maghiari criminali, pe care ei îi consideră martiri ai revoluţiei de la 1848, pentru că fuseseră executaţi de împăratul Imperiului Austriac. Men­ţio­nez că doar doi dintre ei erau maghiari, ceilalţi fiind ma­ghia­rizaţi. Mare tapaj au făcut şi la reinstalarea statuii „Un­gariei Mari“, care fusese de­mo­lată de regele Ferdinand – deşi tot premierul Adrian Năstase, cu în­gâmfarea lui funciară, se lăudase că nu va permite re­instalarea ei.
    Şi, uite aşa, s-a ajuns la in­sta­larea unor panouri care să marcheze „Ţara Secuilor“, deşi secui nu mai există de mult timp, fiindcă, între timp au fost ma­ghiarizaţi. Or, de vreme ce au fost maghiarizaţi, înseamnă că nu au fost maghiari. Aşadar, făcătura cu „Ţinutul Secuiesc“ trebuie re­primată radical, ca fiind un atentat la siguranţa naţională, de esenţă teroristă horthystă! Când, în toamna trecută, U.D.M.R. a repus pe tapet autonomia Ţinutului „se­cu­iesc“, deputatul P.R.M. Lu­cian Augustin Bolcaş i-a cerut premierului Tăriceanu să-l ares­teze pe vice-premierul Marko Bela. Asta pentru că d-l Bolcaş uitase că Tăriceanu fă­cuse prima sa vizită ca premier tocmai la Budapesta, iar revista România Mare afirmase că el fusese acolo „ca să primească ordine“! Aşa că Marko Bela a rămas nearestat. Şi, până la urmă, „s-ar putea să scape cu viaţă“ – ca să-l citez pe nepotul ko­minternistei Ghizela Vass, Bog­dan Olteanu, care-i adre­sase acest gând „bun“ pre­şe­din­telui Traian Băsescu.
    În 20 octombrie 2007, U.D.M.R. şi-a lansat campania electorală pentru Parlamentul Eu­ropean cu sloganul „Noua des­că­lecare“, pentru a-şi re­cu­pe­ra „ţara pierdută la 1526, apoi, la 1918“! Aceste idei le-a formulat tot Marko Bela, cel mai „moderat“ dintre fasciştii udemerişti. Iată de ce trebuie să le dăm „noua des­că­pă­ţâ­na­re“, aşa cum le-au făcut-o tur­cii la Mohacs!
    În 7 iunie a.c., Asociaţia Ci­vic Media postase articolul „Is­te­rie anti-românească în presa de limbă maghiară“, relevând faptul că un individ, Kolumban Sandor, ne în­jură ca la uşa cortului. Şi Aso­ciaţia Civic Me­dia făcea acest lucru ca să releve „un exemplu al isteriei antiromâneşti ce cara­c­te­rizează o parte a presei maghiare din ţara noastră“ (). Dar aici gre­şeşte Civic Media, pentru că se exprimă cu menajamente: de­oa­rece nu este vorba doar „de o parte a presei maghiare“, ci, dim­potrivă, de „toată“ presa ma­ghiară, scrisă sau audio-vizuală; şi nu de azi de ieri, de când a descoperit Civic Media acest lucru, ci de 18 ani!
    În propun Asociaţiei Civic Media o temă de cercetare. Anu­me, în toate emisiunile lor în lim­ba maghiară, de la radio şi tele­vi­ziune, poporul român, cu istoria, obiceiurile, tradiţiile sale, este insultat în cei mai abjecţi termeni, dar traducerea se face astfel încât ascultătorul sau cititorul român să nu-şi dea seama de murdăriile debitate pe seama noastră. Despre toate acestea guvernanţii – indi­fe­rent că erau din P.N.Ţ.C.D., P.S.D. sau P.N.L. – au fost in­for­maţi în repetate rânduri, dar nu au luat nici o măsură, căci îl supărau pe „partenerul“ lor de guvernare, U.D.M.R. Cât des­pre mass media din Ungaria ni­ci nu mai vorbesc: toate sunt îmbibate de cel mai virulent anti-românism.
    Una dintre cele mai grave consecinţe actuale ale in­con­ti­nen­tei propagande revanşarde hun­ga­riste este relevată de această alar­mantă ştire de pre­să: „Vorbind despre Kosovo la sum­mit-ul Ru­sia-UE de la Li­sabona, liderul de la Kremlin a făcut aluzie la posibilitatea revendicării Tran­sil­vaniei şi Dobrogei de către etnicii maghiari şi bulgari“ („Putin ameninþã România (în Ziua, nr. 4071, 27 octombrie 2007,). Care a fost reacţia gu­ver­nului Tăriceanu şi, în mod expres, a lui Adrian Cioroianu-Oregon?! Silentium lugubrum!
    De când s-a destrămat Alian­ţa „D.A.“, Guvernul Ro­mâniei mai subzistă doar ca urmare a prezenţei în guvern, alături de P.N.L., a U.D.M.R., care, ori­cum, are statut ilegal şi nu are ce căuta în guvern!
Ţinând cont de toate aceste ilegalităţi comise de U.D.M.R., în general, şi de cele comise de liderii lor, în particular, este foarte uşor ca U.D.M.R. să fie scoasă oficial în afara legii – pentru că, de fapt, este, deja, în afara legii –, iar liderii băgaţi la puşcărie!
    Domnule preşedinte Traian Bă­sescu, vă propun să faceţi de­mer­su­rile în acest sens inclusiv în pri­vinţa liderilor U.D.M.R. şi, prin efect de bu­merang, va cădea şi guvernul, pe care până acum, din păcate, nu aţi reuşit să-l dărâmaţi. Dar asta nu înseamnă să-l faceţi premier pe Theodor Stolojan! Nu, în nici un caz. Găsiţi pe altcineva: onest, sănătos şi care să nu fi lucrat la Banca Mon­dială!  

Colonel (r.) Vasile I. ZĂRNESCU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.