Colimator

“Faraonul” din vârful piramidei universitare

În ul­ti­ma săptămână, după ce am pri­mit copia unei acţiuni în jus­tiţie, pentru încălcări ale le­gislaţiei electorale în vi­goa­re, săvârşită […]

În ul­ti­ma săptămână, după ce am pri­mit copia unei acţiuni în jus­tiţie, pentru încălcări ale le­gislaţiei electorale în vi­goa­re, săvârşită de rectorul Oprean, ne-am hotărât să ne informăm cititorii asupra celor de mai jos. Redacţia noastră a mai pu­blicat articole despre unele „personalităţi” din uni­ver­si­tatea sibiană, ultimul intitulat Securistul din fruntea uni­ver­sităţii, referindu-se la colonelul de securitate Laurenţiu Sma­ran­da, mâna dreaptă a rec­to­rului Oprean şi a fostului rector Dumitru Ciocoi-Pop (în Cluj, unde a fost însurat şi a trăit o vreme, se ştie că îl cheamă Czakoy şi este, după tată, ţi­gan unguresc…). Oricum, un Cio­coi!

Oprean şi-a pregătit „rea­le­ge­rea”, de fapt o reimpunere ca rector cu forţa, din timp. Sur­sele noastre ne-au spus că, pe întregul parcurs al man­da­tului, el a făcut tot felul de numiri ilegale pe funcţii pre­vă­zute de lege a fi eligibile în toate situaţiile. Astfel, la moar­tea decanului de la Jurnalistică, prof. Alexandru Grad, Oprean l-a numit decan pe prof. Ion Dur, la moartea decanului Liviu Cocora, a numit-o decan pe Manuela Mihalache (să fi fost recunoştinţa pentru tatăl ei, fostul procuror Victor Crişan, care i-a salvat pe şefii uni­ver­sităţii, cu ani în urmă?), când a plecat agronomul Georgescu de la facultatea de profil, l-a numit decan pe prof. Danciu, când a demisionat decanul de la Drept, Olimpiu Ungureanu, l-a numit decan pe avocatul Gea­mănu, când s-a înfiinţat Fa­cultatea de Ştiinţe Politice, a numit-o decan pe conf. Vesmaş, care, uimitor, nu făcea parte din acea facultate, fiind în acelaşi timp prodecan la Drept (!). Cum de n-a reacţionat ni­meni la aceste ilegalităţi mari? Ministerul poate că este corupt, dar profesorii din universitate? Unde erau? Este semn că Popoi Cioc şi Oprean au reuşit să zdrobească spiritul academic, să-i demasculinizeze pe toţi, inclusiv pe cei cunoscuţi în oraş ca personalităţi reale.

Dar astă a fost doar în­ceputul. „Opera” de reîns­că­u­na­re a lui Oprean Constantin, cel mai iubit fiu al Universităţii Roşii, cumnatul Zoiei Ceauşescu şi prieten intim cu Nicu Ceau­şescu, bănuit de a fi amantul mai multor soţii de colegi, a fost pusă definitiv în scenă în acest an. El trebuia neapărat să rămână faraon. Trebuia să apere trecutul găştii lor: Popoi Cioc, Oprean, Muscalu, Cărăuş, Duşe… Dacă venea vreun jus­ti­ţiar la conducere? Dacă se uita cineva în urmă? Avea ce vedea. În numerele viitoare ale zia­ru­lui, o să vă spunem, stimaţi cititori, câte ceva din ceea ce fac conducătorii universităţii si­biene.  

În ianuarie 2008, Senatul Uni­versităţii a votat Regu­la­men­tul de alegeri propus de rec­tor. Printre altele, s-a votat ca un număr de nu mai puţin de 10 persoane să fie membri de drept ai Senatului. De ase­me­nea, în fiecare facultate, foştii decani, prodecani şi secretari ştiinţifici să fie membri de drept în consiliile de conducere ale facultăţilor. Deci, un mare nu­măr de senatori au ajuns în situaţia de a scăpa de emoţiile alegerilor şi de confruntarea reală cu electoratul catedrelor, rămânând în poziţii înalte, de unde puteau „ataca” noi funcţii. Aşa că propunerea rectorului a trecut, chiar dacă la limită, dar a trecut la vot. Dar ce facem cu legile care, toate, precizează că funcţiile şi structurile univer­si­tare se aleg. Toate. Fără ex­cep­ţie. Pe toţi cei nominalizaţi mai sus, nu i-a votat electoratul. Dar să te miri? Ai văzut, stimate cititor, vreun ceauşist democrat? Îţi închipuiai că un membru al clanului Ceauşescu va respecta legea? Va apăra el libertatea academică? N-are cum. N-are în sânge! Are doar voinţă a­gre­sivă şi ură faţă de toţi cei care sunt împotriva felului lui de a conduce.

După ce Regulamentul a fost votat, surpriză! Rectorul trimite un document intitulat Opisul ac­ti­vităţilor de desfăşurare a şe­dinţelor de alegeri în ULB Sibiu, pe care l-am găsit şi pe site-ul universităţii şi despre care aflăm acuma că nu a fost votat de Senat. Aceeaşi sursă ne spu­ne că, de fapt, nici Re­gula­men­tul de alegeri pentru studenţi, pus în aplicare, nu a fost votat de Senat. Şi studentul, ales pe sprânceană în mandatul trecut, trimis în Germania, făcut no­men­claturist de vază etc., a fost declarat membru de drept în Senat!? Dragi studenţi, vă tre­buie aşa şefi, sau repr­e­zen­tanţi? Demn urmaş al lui Ceau­şescu, acest Oprean! Ci­tind  Opisul,  am constatat că nu este de fapt un inventar de acti­vi­tăţi (să nu ştie Oprean ce în­sea­mnă opis?), ci o completare a Regulamentului, care pre­ve­de că fiecare candidatură tre­buie aprobată de Oficiul ju­ridic, când, de fapt, con­fir­mările alegerilor de la catedre trebuie validate de consiliile facultăţilor, iar alegerile de la nivelul facultăţilor, validate de către Senat, iar rectorul, va­li­dat de ministrul Educaţiei. Tot Opisul prevede ceva unic în Eu­ro­pa:  rectorul numeşte şefii de catedre, în situaţia că nu-i con­vin candidaţii, iar în altă si­tuaţie rectoratul poate des­fiin­ţa catedre şi împrăştia pro­fe­sorii prin toată unive­rsi­ta­tea!!! Este unic. Trăiască Con­stantin Oprean Ceauşescu! Nu­meşte-i tu Costică! Eşti cel mai bun! Eşti cel mai mare! Eşti fiul iubit al Uni­versităţii! De fapt, al în­tre­gului popor!

Bine, bine, dar ce urmări au avut toate acestea, am între­bat-o pe sursa noastră. Ni s-a răspuns că profesorii Emil Popa şi Corvin Lupu, cei mai veh­e­menţi contestatari ai lui Oprean & gaşca, au fost sanc­ţionaţi şi nu li s-a permis să can­dideze. Pe Popa l-a in­fir­mat Oficiul Juridic şi pentru nişte acu­zaţii care stârnesc râsul: chi­purile profesorul Popa şi-ar fi exprimat în scris intenţia ca, în cazul în care la o universitate par­ticulară se va înfiinţa o spe­cializare, acceptă să predea acolo. În viziune opreanistă această declaraţie de intenţie este „concurenţă neloială” faţă de Universitatea „Lucian Bla­ga”. Am întrebat sursa de ce n-a sărit Lupu, un om foarte cu­noscut în oraş pentru acte de curaj (la revoluţie a contrazis public teoria „emanaţilor” lui Ilies­cu, a avut curajul să-i în­frun­te pe evreii care-i acuzau pe români de genocid etc). Mi s-a răspuns că nici Lupu nu mai are curaj şi că el n-a vrut să ex­pună la riscuri facultatea pe care a înfiinţat-o. Oprean ar fi avut de gând ca, dacă Lupu iese la luptă în alegeri, să nu­mească din nou un decan din afara facultăţii, care ar fi dis­trus-o cu bună intenţie. A pre­ferat să se retragă şi să spri­jine venirea la conducere a unor profesori din facultate. Unde-i curajul, domnule Lupu? L-ai pierdut?

Alte urmări ale modelului elec­toral opreanisto-ceauşist sunt, de asemenea, semni­fi­ca­ti­ve. Mi s-a spus cazul pro­fe­so­rului Dumitru Batâr, om al rectorului. A candidat mai întâi şef de catedră la Sociologie, după ce fostul şef, Morândău, a fost intimidat şi nu şi-a depus candidatura. Sursa noastră spune că Morândău era speriat ca de bombe, nu cumva să se opună dictatorului Oprean. La alegeri, Batâr a obţinut doar trei voturi (unul fiind al lui), ne­fiind ales. În baza Regu­la­men­tului ilegal, Batâr a devenit mem­bru de drept al Consiliului fa­cultăţii, unde, surpriză, a fost ales decan şi, automat, membru în Senat. Iată cum un om pe care colectivul catedrei lui nu l-a vrut în nici o poziţie de con­du­cere, ajunge chiar decan şi senator. Va fi recunoscător marelui stăpân. Trăiască Oprean, împreună cu marii săi prieteni Johannis, Carabulea, finul Cer­cel & co! Stăpâniţi Si­biul şi lăsaţi-l moştenire ur­ma­şilor voş­tri, în veacul vecilor! 

Pentru alegerile de rector, s-au înscris doi candidaţi, pro­fesorii Oprean şi Popa Emil. Popa Emil a fost invalidat de Oficiul juridic (aflat în subor­di­nea directă a rectorului Oprean). Astfel, Oprean a can­didat singur şi a ieşit cu brio. Doar Universitatea tre­buie să aibă rector, iar dacă este un singur candidat, cine să dorească să nu fie rector? Sursa noastră ne-a spus că o cunoştinţă foarte bună a ei i-a spus că a votat împotrivă, dar, s-au anunţat doar abţineri şi voturi anulate. Ce le-ai făcut Oprene la formulare? Le-ai transformat din „împotrivă”, în anulate? La alegerile de la Senat, din nou surpriză: în ca­drul şedinţei de alegeri, rec­torul numeşte o serie de şefi de catedră şi secretari ştiinţifici în unele facultăţi şi cere Senatului să-i aprobe prin vot deschis. Păi bine neică Oprene, legea spune că aceştia se aleg de către colectivele lor, prin vot secret. Ai pus Senatul să-ţi „le­ga­lizeze” ilegalităţile? Stimate doamne şi domni senatori, nu cumva prin complicitatea dum­nea­voastră cu aceste găselniţe ceauşiste afectaţi grav in­sti­tu­ţia? Dar ce părere au pro­fe­sorii de la Drept, de toate aceste ilegalităţi? Tac şi vo­tea­ză! Reveniţi-vă stimaţi domni! V-a drogat cineva?

Citesc din nou copia acţiunii în justiţie semnată de pro­fe­so­rul Corvin Lupu. Caut prin legi. Am ajuns să mă pricep. Am fost nevoit să duc peste 20 de procese penale din cauza ar­ti­colelor pe care le-am publicat. N-am avut avo­cat la nici unul dintre ele. Le-am câştigat pe toate. Lupu are dreptate, dar i se va da oare? Va aplica justiţia legea? Va fi ea corectă? Greu de spus. Vom urmări cu atenţie procesul. Voi fi în sală.

 

Marius Albin

MARINESCU

 

P.S.   L-am sunat pe pro­fe­so­rul Corvin Lupu să-i cer detalii despre toate câte mi-au fost spuse şi despre procesul său. Mi-a răspuns sec că nu poate să dea detalii, pentru că a fost ameninţat cu desfacerea con­trac­tului de muncă, dacă  de­făi­mează Universitatea. A re­fuzat orice dialog. În final, mi-a închis telefonul. L-am înţeles, constatând eu că Oprean se crede pe sine Universitatea „Lu­cian Blaga”, iar cei care-l critică trebuie daţi afară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.