Ecouri

Dupa retrocedarile catre un­guri a venit vremea triplelor ex­­propieri catre sasi.

    Citind cu mare atenţie docu­men­tatul articol şi văzând că sunt vizate printre altele şi mai multe comune şi sate […]
    Citind cu mare atenţie docu­men­tatul articol şi văzând că sunt vizate printre altele şi mai multe comune şi sate din jurul Blajului: Tătârlaua, Jidvei, Băl­­caciu, Şona, Mănărade, Va­lea Lungă, Cenade şi muni­cipiul Blaj, din care peste cinci sute de familii urmează a fi expropriate, m-am deplasat în data de 13 aprilie 2007 în satul Mânărade pentru a sta de vorbă cu câţiva cetăţeni din cele 65 de familii care se află în această situaţie alarmantă. Fiind o problemă atât de deli­cată am apelat la un domn competent, rugându-l să mă însoţească, ştiind cât de bine cunoaşte întreaga zonă a Bla­jului şi nu numai.
    Pentru ca onoraţii cititori să înţeleagă mai bine despre ce este vorba, vreau de la început să dau unele explicaţii: în Germania s-a format un grup de lucru numit "RES­TI­TU­TIO" care ultima dată s-a în­tru­nit în oraşul universitar Ulm, grup al cărui scop este recu­pe­rarea imobilelor foştilor pro­prietari saşi care au plecat de bu­nă voie din România, fiind beneficiarii Legii nr.112/1995. Pentru această afacere ex­tra­or­dinar de profitabilă germanii au apelat la cei mai buni avo­caţi şi specialişti români, mulţi dintre ei deplasându-se în Ger­mania, încasând sume fa­bu­loase în urma informaţiilor puse la dispoziţia acestora. Aşa cum vom vedea, şi spre stu­pe­facţia noastră, şi din Blaj au fost două persoane, una care lucrează la primărie, iar alta în avocatură, persoane care au dat informaţii "preţioase" celor care au demarat asemenea mârşăvie. (Doamna Maria Cor­doş ne-a informat că aşa se vor­beşte prin sat).
    Prima persoană cu care am stat de vorbă a fost această doam­nă Maria Cordoş care lo­cuieşte în Mânărade, strada Principală nr. 82 şi care se află la poziţia 15 din faimosul tabel de 65 de persoane care lo­cuiesc în case cumpărate de statul român în baza Legii 112/1995 şi care la rândul lui a împroprietărit cu toate actele legale şi i-a pus în posesie pe cei care au solicitat imobilele respective. În cazul doamnei Maria Cordoş, aceasta ne-a arătat în original următoarele acte: *contractul de vânzare-cumpărare; *extrasul funciar nr.47 din 27 octombrie 2004 cu nr. 1372/2004; *chitanţa prin care se atestă cumpărarea cu 97.642.200 lei ai imobilului respectiv . În urma maşinaţiilor mai sus arătate vine fostul pro­prietar din Germania, Cristine Friedsar şi deschide proces de recuperare chemând în instanţă Primăria Blaj pentru a recupera imobilul pe care l-a cedat de bună voie şi care, conform Legii 112/1995, a fost despă­gubit cu 35 mii lei, ba mai mult, când a ajuns în Germania a fost despăgubit şi de acest stat. Deci sasul vrea să aibă un al treilea avantaj solicitând din nou posesia acestui imobil. Au fost mai multe termene de ju­de­cată la Blaj şi Alba Iulia, la care Primăria Blaj informează în scris instanţele de judecată că "imobilul nu a fost preluat abuziv de statul român" şi con­form art. I litera B pct. 2 din HG nr.498/2003 reclaman­tei nu i se cuvin despăgubiri, aces­tea fiind achitate la data pre­luării imobilului de către statul român, respectiv 35 mii lei, bani pe care i-a încasat Cristine Friedsar, cea care a vândut imobilul la plecarea benevolă din ţară. Potrivit art. 3 din legea 10/2001 aceste imobile se restituie în natură dacă această restituire e posibilă şi potrivit art. 12 tot din această lege, imobilele preluate cu titlu valabil se pot înapoia numai dacă mai sunt în posesia statului şi după ce s-a ram­bursat suma de 35 mii lei, ceea ce nu e valabil în cazul doam­nei Maria Cordoş întrucât aceasta era intabulată conform actelor legale arătate mai sus. Şi totuşi cum a fost posibil să se dea câştig de cauză recla­man­tei faţă de Primăria Blaj??? Pentru aceasta trebuie să venim cu unele lămuriri aşa cum ne-au fost relatate de Maria Cordoş: *Domnilor, prin sat se vorbeşte că o persoană din primărie (i-a dat numele dar eu nu-l pronunţ) şi cu o doamnă avocat care locuieşte la Alba Iulia au fost în Ger­mania şi i-au informat pe foştii proprietari cum să acţioneze pentru a reintra în posesia fostelor imobile; *Dacă nu era ceva premeditat de ce la nici un termen de judecată nu s-a prezentat nimeni de la Primăria Blaj pentru a susţine cauza? Cine a avut acest interes de a nu impune juristului primăriei să se prezinte la termenele de     judecată să explice pe larg Legea 112/1995 şi Legea 110/ 2001 (chiar dacă are unele părţi în defavoarea statului ro­mân); *Să ducă copii după ac­tele originale ale celor care au fost împroprietăriţi şi să de­mon­streze că primăria nu mai poate restitui în natură imo­bilul respectiv. Acestor între­bă­ri care ar lămuri dezinteresul din partea Primărie Blaj li s-ar putea găsi şi răspunsuri după ce vă voi prezenta relatarea unei discuţii avută cu o altă persoană care e în situaţia doamnei Maria Cordoş. E vorba de doamna Ileana Cră­ciunean din Mănărade, str. Prin­cipală nr. 79 care acum e în proces cu fostul proprietar pe nume Spek. În toamna anu­lui 2006 acest sas a venit după 17 ani în Mănărade de unde a ple­cat în aceleaşi condiţii ca proprietarul mai sus menţionat, deci conform Legii 112/1995. A intrat în curtea cetăţeanului Aurel Crăciunean şi prima dis­cuţie avută cu acesta care era împreună cu soţia şi fiul lui a fost: "de ce mi-aţi tăiat părul din curte?". Aceştia l-au în­trebat: "Cine eşti domnule şi cu ce drept ne iei la întrebări?", răspunsul primit fiind: "Sunt proprietarul imobilului şi am venit să-mi iau casa înapoi că vouă şi aşa vă expiră termenul de închiriere de 20 de ani care pentru care aţi plătit la pri­mărie". Proprietarii au rămas stupefiaţi de cele auzite şi după ce sasul s-a calmat i-au arătat actele legale întocmite prin ho­tărâre judecătorească şi no­ta­riat. Când a văzut documentele şi că omul este în regulă, cu in­tabulare legală, nu s-a mai pu­tut abţine şi faţă de cei prezenţi a început să ţipe şi să spună că de aici pleacă direct la Pri­mă­ria Blaj la domnul… (i-a dat numele pe care Ileana Crăini­ceanu ni l-a spus şi nouă) şi "îl oblig să-mi dea înapoi toţi banii pe care i-am dat pentru că m-a minţit". Sasul a încheiat afirmând "ne-a spus că dum­neavoastră sunteţi numai în chirie şi să venim în ţară (România) că ne putem lua imobilul înapoi". Auzind cele relatate de Ileana Crăciuneanu mă uitam la domnul care mă însoţea şi la doamna Maria Cordoş. După o scurtă pauză am întrebat-o din nou pe Ileana Crăciuneanu: "Doamnă, vor­bi­ţi serios, pentru că ceea ce spuneţi este foarte grav. Eu sunt de la ziar şi o să apară în presă cele menţionate". Răs­pun­sul a fost: "Puteţi să scrieţi pentru că aşa a zis saul Spek faţă de soţul şi fiul meu". Nu dau numele acestui domn, func­ţionar în primărie, că şi aşa aceştia cred că am ceva cu dânşii, dar cine este interesat (poate şi poliţia se va sesiza din oficiu) se poate duce la această doamnă, la adresa spe­cificată în articol pentru a-şi satisface curiozitatea. În urma celor relatate putem trage unele concluzii pertinente spu­nând că de aceea repre­zen­tan­tul primăriei nu a fost la nici un proces cu saşii pentru că pro­babil cineva i-a spus să nu se prezinte, iar dacă totuşi a fost la vreun termen juristul să fie penalizat pentru lipsă de pro­fe­sionalism în a susţine unele legi ale statului român.
    Aceasta e cauza reală care a dus la pierderea procesului, în primul rând în cazul văduvei Maria Martin, femeie singură, cu nouă copii, care toată viaţa a muncit în zootehnie şi care, acum la vârsta de 90 de ani, e aruncată în stradă, şi a doamnei Maria Cordoş care are toate actele de intrare în posesie perfect legale şi care a făcut o serie de îmbunătăţiri imobilului în care de drept locuieşte fără să se gândească vreodată că, din cauza nepă­să­rii angajaţilor Primăriei muni­ci­piului Blaj şi a maşinaţiilor murdare ale celor care vor să se îmbogăţească se va ajunge în această situaţie care poate du­ce la adevărate drame so­ciale.
    Reamintesc românilor că primul grup de colonişti ger­mani a fost adus în Tran­sil­vania de către regele Gheza al II-lea al Ungariei între anii 1141-1161 pentru apărarea ho­tarelor de Est ale Tran­sil­vaniei. Din nou se apelează la ei fără ca aceşti guvernanţi în frunte cu preşedintele ţării să vadă ac­ţiunile cu bătaie lungă ale celor care râvnesc şi sunt mereu cu ochii pe acest pământ sfânt, Transilvania. În încheiere fac un apel serios şi insistent celor din judeţ care ne reprezintă în Parlamentul României, sena­tori şi deputaţi, de a impune cu cea mai mare urgenţă re­vi­zuirea Legii 10/2001 şi în­chi­derea oricărei portiţe care face ca această lege să fie permisivă dând naştere la interpretări de­favorabile cetăţenilor români. Domnilor guvernanţi şi dom­nule preşedinte opriţi certurile interminabile care sunt toate în defavoarea românilor şi care dau un bun prilej hrăpăreţilor care ne vânează şi din care cel mai mult au de suferit bieţii români care sunt lăsaţi în voia soartei.

Rică ROMAN (Blaj)
preluare din ziarul “UNIREA”